• Organiza: InteRed
  • Fecha límite de presentación de candidaturas: 30/04/2019
  • Tipo de contrato: Consultoría
  • Dónde: Barcelona (España)

La Campanya Institucional d’InteRed, Actua amb cures, transforma la realitat, ens va permetre fer una diagnosi de la manca de cures als diferents territoris de l’estat espanyol, oferint també resultats concrets a Barcelona. La falta de cures és una conseqüència de l’estil de vida que portem, lligada al dèficit de temps. Així doncs, podem deduir que la pobresa de temps i d’ingressos estan interrelacionades i vinculades a la manca de cures detectada, tot i que no comptem amb indicadors que constatin una caracterització acurada ni en quin grau: cal determinar, llavors, qui son els/les pobres de temps i què suposa aquesta pobresa de temps, incorporant en tot moment una perspectiva de gènere i intersectorial.

 

L’objectiu de la recerca serà oferir un anàlisi de la pobresa de temps amb perspectiva de gènere. Donat que aquest concepte (pobresa de temps) planteja diferents alternatives pel que fa a concepció i metodologies, caldria en primer lloc establir els paràmetres, oferint un marc teòric i una proposta metodològica per caracteritzar els i les pobres del temps, argumentant-la i tenint en consideració les desigualtats creuades de gènere, classe, origen i altres elements intersectorials que es considerin rellevants per aquesta caracterització.

Aquesta caracterització general serà el marc de referència per aterrar l’anàlisi al context del projecte: Catalunya, la cadena global de cures i les dones migrades. Així, s’investigarà la pobresa de temps de dones migrades i d’altres dones que formen part d’aquesta cadena des dels seus països d’origen. És a dir, es procurarà visibilitzar l’experiència personal de dones migrades a Catalunya i les conseqüències que aquesta experiència suposa, en termes de pobresa de temps, a la seva vida, amb ènfasi amb els vincles i repercussions amb altres dones que conformen les xarxes de suport.

Aquest estudi es considera rellevant en tant eina per què les seves principals receptores, puguin orientar accions de sensibilització i d’incidència i incorporar-les a la seva agenda reivindicativa. Per això es considera imprescindible la seva elaboració tenint en consideració que cal que s’apropiïn dels seus continguts i els facin seus, trobant-se representades. Esmentar que la importància de dimensions vinculades a l’ús i la caracterització del temps, la sobrecàrrega de treballs o l’estat de salut son dimensions que determinen com les dones pateixen pobresa i precarietat.

 

Les persones o entitats interessades en postular aquest estudi deuran enviar els seu CV (persona
principal de l’estudi), un exemple d’un treball similar realitzat amb anterioritat, una proposta
econòmica i proposta de treball, que inclogui l’índex, la metodologia, fases i les fonts d’informació
que s’utilitzaran per a la realització de l’estudi. La data pel enviament de les propostes és el proper
30 d’abril i s’han d’enviar a angeles.alquezar@intered.org

Compartir: