• Organiza: Médicos del Mundo
  • Fecha límite de presentación de candidaturas: 09/04/2023
  • Dónde: España

TERMES DE REFERÈNCIA
AVALUACIÓ EXTERNA
Avaluació del projecte Enfoquem en púrpura: per un món audiovisual feminista.
1.1 ORIGEN DE LA SOL·LICITUD…………………………………………………………………………………………….2
1.2 PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA ………………………………………………………………………………………2
2.1 OBJECTIUS DE L’AVALUACIÓ ……………………………………………………………………………………………3
2.2 ABAST DE L´AVALUACIÓ…………………………………………………………………………………………………4
2.3 TITULARITATS INVOLUCRADES ……………………………………………………………………………………….5
3.1 CRITERIS I PREGUNTES DE L’ AVALUACIÓ…………………………………………………………………………6
3.2 ENFOCAMENT METODOLÒGIC ……………………………………………………………………………………….8
4.1 FONTS D’INFORMACIÓ DISPONIBLES PER A L’AVALUACIÓ I ORIENTACIONS
METODOLÒGIQUES …………………………………………………………………………………………………………….9
5.1 PROCÉS DE L’AVALUACIÓ: CALENDARI, SUPORT LOGÍSTIC I PRESSUPOST …………………………..9
6.1 PREMISSES DE L’ AVALUACIÓ ……………………………………………………………………………………….11
7.1 PERFIL DE L’EQUIP D’AVALUACIÓ (QUALIFICACIONS I COMPETÈNCIES NECESSÀRIES)………..12
8.1 PRODUCTES ESPERATS …………………………………………………………………………………………………13
9.1 PLA DE DIFUSIÓ I RESPONSABILITATS PER COMPARTIR I UTILITZAR ELS RESULTATS ………….13
10.1 PROCÉS DE SELECCIÓ DE L’AVALUADOR/A O EQUIP D’AVALUACIÓ I EXPECTATIVES PER A LA
PROPOSTA D’AVALUACIÓ………………………………………………………………………………………………….14

2
1.1 ORIGEN DE LA SOL·LICITUD
L’objectiu d’aquest document és establir els Termes de Referència (TdRs) de l’avaluació
del projecte Enfoquem en púrpura: per un món audiovisual feminista. (a partir d´ara
Enfoquem)
Metges del Món (MdM) en agrupació amb Assemblea de Cooperació per la Pau (ACCP)
són les entitats que han dut a terme el projecte:
– Metges del Món: és una associació de voluntariat, internacional, humanitària i de
drets humans. Compta amb més de 30 anys d’experiència en cooperació
internacional i intervenció social -16 delegacions al món, intervenint en 17 països,
amb un objectiu comú, el de vetllar pels drets humans, prioritzant la salut i la vida
digna de les persones, fent incidència política i denunciant les injustícies. Des de
Catalunya actualment es treballa al Senegal per donar suport a col·lectius
LGTBIQA+ per tal que millorin les seves condicions de vida i poder combatre
l’estigma social que pateixen. A Centre Amèrica es treballa per apoderar a les
dones -prioritzant les supervivents de violències masclistes (VVMM)- en espais
de decisió i participació de les comunitats amb les que es treballa.
– L’Assemblea de Cooperació Per la Pau: és una ONG independent, progressista i
laica amb 30 anys d’experiència en projectes de cooperació internacional i
intervenció social, a més de ser una ONG feminista declarada. El compromís que
té amb la igualtat de gènere és evident en els seus propis valors, el seu nom
respon a la tasca de cooperació amb els països del sud global des de la igualtat
de gènere basada en el teixit associatiu. Treballa la transversalització des de
1998, implementant plans d’igualtat d’oportunitats per a homes i dones des de
2014.
1.2 PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA
L’objectiu general del projecte és contribuir a la no-discriminació de les dones i la
promoció de la igualtat d’oportunitats des d’un enfocament interseccional i d´EGiBDH1
En particular, el projecte contribueix a l’assoliment de l’objectiu general a través del
1 Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans
3
foment del coneixement i el pensament crític sobre les múltiples violències masclistes
(VVMM) a les dones a través de les arts audiovisuals.
El disseny del projecte sorgeix d’un procés d’identificació de necessitats -diagnosi- en
què s’evidencia que: 1) la desigualtat de gènere i les violències masclistes són,
malauradament, una realitat al món i a Catalunya i 2) un dels catalitzadors de la
reproducció del sistema patriarcal que sustenta les VVMM són els mitjans i produccions
audiovisuals com ara el cinema, les sèries i la publicitat. Es fa palesa, doncs, la necessitat
d’abordar la reproducció sistèmica d’estereotips, rols nocius i VVMM dirigides a les
dones al món audiovisual. Així doncs, desenvolupar una nova cultura audiovisual
inclusiva, equilibrada i sense discriminació ni estereotips negatius en relació a la dona
és absolutament imprescindible per combatre la discriminació i les diferents violències
contra les dones.
Enfoquem en púrpura és un projecte d’educació per a la transformació social la població
objectiva del qual és la ciutadania catalana i que té un abast internacional. La seva
execució s’ha desenvolupat des del gener del 2021 fins al desembre de 2022. Per assolir
els objectius abans exposats, s’han dut a terme les següents activitats: s’ha elaborat una
diagnosi inicial a través de la que s´han creat i difós noves eines d’anàlisi i diagnosi per
tal d´identificar VVMM al món audiovisual, amb una perspectiva feminista
interseccional; s’han realitzat activitats de sensibilització per a alumnat i professorat del
món audiovisual; s’ha celebrat la primera edició del concurs internacional de
curtmetratges feministes femifilms impulsat a través de les xarxes socials amb la
creació d´una pàgina web (femifilms.net), inaugurat presencialment a Sitges, Barcelona,
mostrant les obres seleccionades i premiades per un jurat de persones expertes.
Tanmateix s’han organitzat seminaris web i jornades presencials obertes al públic al
voltant de la representació de les dones al món audiovisual i algunes de les temàtiques
entorn al feminisme interseccional. Per la difusió de l´Enfoquem; de la diagnosi i de les
eines d´anàlisi elaborades, així com de les activitats realitzades en el marc del projecte
s’ha creat una pàgina web (enfoquemenpurpura.org) que acull les informacions més
rellevants.
2.1 OBJECTIUS DE L’AVALUACIÓ
4
El propòsit d’aquesta avaluació és obtenir informació sobre el grau d’assoliment dels
objectius establerts i valorar críticament els processos que s’han dut a terme per a la
seva consecució. Així doncs, l’avaluació proporcionarà informació sobre bones
pràctiques desenvolupades en la implementació del projecte; recomanacions per
orientar futures intervencions i analitzar la continuïtat del projecte; i lliçons apreses que,
un cop socialitzades, permetran enfortir l’equip de Metges del Món i l’Assemblea
Catalana per la Pau. En aquest sentit, la informació obtinguda serà particularment útil
de cara a la presa de decisions estratègiques i operatives. Així mateix, l’avaluació és
imprescindible per a la rendició de comptes davant els col·lectius protagonistes de la
intervenció.
L’objectiu general de l’avaluació és determinar si el projecte Enfoquem en púrpura: per
un món audiovisual feminista ha contribuït a “promoure el coneixement i el pensament
crític sobre les múltiples violències masclistes a les dones a través de l’anàlisi de les arts
audiovisuals”.
Els objectius específics són els següents:
1. Revisar la idoneïtat i la coherència de la formulació del projecte en relació a les
necessitats identificades.
2. Identificar els principals resultats del projecte.
3. Valorar la implementació del projecte i posar de manifest les principals fortaleses
i debilitats de l’execució en funció dels resultats aconseguits.
2.2 ABAST DE L´AVALUACIÓ
L’objecte d’aquesta avaluació és el projecte Enfoquem en púrpura: per un món
audiovisual feminista. Es tracta d’una avaluació final i externa.
Pel que fa a l’àmbit geogràfic i temporal, l’equip avaluador haurà de tenir en compte que
la intervenció s’ha desenvolupat en tot el territori català en el període comprès entre el
gener de 2021 i el desembre de 2022. L’avaluació englobarà tot el període d’execució,
així com l’àmbit geogràfic en què s’ha desenvolupat tenint en compte la repercussió del
projecte a nivell local i internacional.
També és important que l´abast del projecte ha comprés el període de la COVID i que
moltes de les activitats van ser formulades i/o adaptades a formats virtuals per la
dificultat de poder-les executar presencialment.
5
2.3 TITULARITATS INVOLUCRADES
Les titularitats queden definides a continuació:
Titulars de drets.
Les persones titulars de drets on ha volgut incidir el projecte són les dones, tant
cisgènere com transgènere. Integrem també com a titulars de drets a la població en
general.
Dones i ciutadania en general (més del 80% dones, 60% amb estudis, 40% amb
càrregues familiars i 30% d ́origen divers) han participat al llarg del projecte en
l´elaboració del diagnòstic, en totes les accions de sensibilització dirigides a la població
en general (conferències web , jornada, rutes actrius i actors clau) i també seran
beneficiàries com a usuàries del blog).
Per altra banda també van participar dones en situació de risc de vulnerabilitat (cis i
trans) en l´elaboració dels webinaris així com convidades en la execució d’aquests, tant
com dinamitzadores o com entrevistades. També es van incorporar dones que estan
participant en projectes de cooperació de les dues entitats
Titulars de responsabilitats
Són les pròpies entitats en agrupació (MdM i ACPP). Com a ONGs defensores dels Drets
Humans la nostra tasca és la de la vigilància, seguiment i exigència del compliment dels
Drets Humans. En aquest cas, la nostra tasca serà cap als drets de les dones des del seu
ample espectre.
En segon lloc, els i les professionals de les arts audiovisuals, tant presentes com futures.
Aquestes persones són les responsables de generar la cultura audiovisual que es
consumeix. Elles tenen una responsabilitat cap a la construcció del món lliure de
discriminació cap a les dones que volem. S´inclouen als centres educatius com l´INS
Mare de Déu de la Mercè, l´escola d´audiovisuals de Lleida i altres…) com al mateix
alumnat dels centres.
En tercer lloc, els mitjans de premsa com a responsables de difondre les noticies i
imatges de la societat que es vol construir, no han participat directament del projecte,
però han estat vinculades mitjançant les activitats de comunicació i difusió.
6
Persones voluntàries de MdM i ACCP, d´altres entitats del sector audiovisual, de
cooperació i de mitjans de comunicació han rebut informació i han pogut participar al
projecte.
Titulars d’obligacions
Es va convidar a participar a les entitats públiques amb la informació prèvia del
programa en diferents moments del programa, als webinaris i a les jornades de
sensibilització, al concurs de curtmetratges i a la presentació de les eines amb EGiBDH
a través dels òrgans relacionats amb les audiovisuals per adquirir algun tipus de
compromís i protagonisme per tractar de produir canvis en el sector audiovisual cap a
la igualtat de gènere.
Les titulars d’obligacions a més han col3laborat en la difusió del projecte entre les
diferents administracions tant locals com internacionals, especialment en difondre el
diagnòstic, les eines d’anàlisi elaborades, el concurs i el blog. Han participat d eforma
activa en l’entrega de premis del concurs per tal d´afegir valor i reconeixement públic a
les propostes guanyadores.

3.1 CRITERIS I PREGUNTES DE L’ AVALUACIÓ
Pertinença:
– El projecte és adequat per donar resposta a les necessitats de gènere
identificades en relació a les VVMM?
– El diagnòstic de les necessitats de gènere que guia el disseny de la intervenció
és veraç?
– La diagnosi ha estat adequada per poder dissenyar les eines d´anàlisi en relació
al gènere en el món audiovisual?
– L’aliança amb les entitats sòcies ha estat pertinent pel que fa a l’experiència i
especialització i capacitats de cada part?
– Les activitats donen lloc als resultats, i els resultats als OE i l’objectiu general?
Eficàcia:
– En quina mesura s’han assolit els resultats previstos en matèria d’igualtat de
gènere?
– S’han produït resultats no previstos?
7
– Quins són els principals reptes als quals s’enfronten MdM i ACPP per a
l’assoliment dels objectius?
– S’han distribuït les funcions de les entitats sòcies del projecte en funció de
l’adequació a les seves capacitats?
– Els pressupostos, i planificació estan adaptats als objectius i resultats del
programa?
Eficiència:
– Ha estat l’execució del projecte adequada en relació amb els recursos assignats
i la distribució de tasques entre els diferents actors?
– S´han adequat els perfils/experiència de les persones externes assignades al
projecte per definir de forma eficaç les metodologies i cronograma previstos?
– Què es podria fer d’una altra manera per a l’optimització de recursos en la
consecució dels objectius?
– Les eines elaborades contribueixen a identificar VVMM a les produccions
audiovisuals?
Participació:
– En quina mesura s’ha promogut la participació de les persones titulars de drets,
titulars de responsabilitats i titulars d´obligacions en totes les fases del projecte?
– Quines pràctiques s’haurien de conservar i quines s’haurien de modificar i/o
millorar pel que fa a les metodologies de treball en col·laboració entre les
organitzacions sòcies (ACPP i MdM)?
– S´ha aconseguit involucrar a totes les entitats / persones previstes inicialment?
Quines han estat les principals dificultats detectades?
Eixos transversals:
– En quina mesura s’han aplicat l’enfocament de drets, l’enfocament intercultural i
la perspectiva de gènere en totes les fases del cicle del projecte, des de la fase
exploratòria i la formulació a l’execució del projecte i a l´avaluació?
– De quina manera la inclusió i transversalització d’aquests enfocaments ha
permès augmentar la qualitat i l’impacte de la intervenció en termes de no
discriminació i adaptació de la intervenció a les necessitats específiques de les
dones titulars de drets?
8
– De quina manera i en quina mesura la inclusió i transversalització d’aquests
enfocaments ha contribuït a la transformació de les desigualtats socials i més
concretament en termes de transformació de desigualtats de gènere?
– Ha contribuït l´enfocament del feminisme interseccional en totes les fases del
projecte a millorar la qualitat del mateix?
– De quina manera aquests enfocaments han estat incorporats a les accions
d’incidència política i quines bones pràctiques se’n deriven?
3.2 ENFOCAMENT METODOLÒGIC
L’avaluació s’articularà al voltant d’una matriu d’avaluació que vinculi els objectius i les
preguntes de l’avaluació amb els indicadors i les fonts d’informació necessàries per a la
seva resposta. Aquesta matriu guiarà l’equip d’avaluació durant tot el procés d’anàlisi.
L’equip d’avaluació desenvoluparà una teoria del canvi que permetrà analitzar com
s’han estructurat els elements del projecte, la seva posterior implementació i el
compliments dels objectius establerts.
L’avaluació es basarà en una anàlisi diferenciada per a cada un dels cinc criteris
esmentats:
i- Anàlisi de la pertinença: s’analitzarà la racionalitat i coherència de la
conceptualització o disseny del projecte a partir del diagnòstic de necessitats.
Així mateix, es valorarà la qualitat i veracitat del diagnòstic (anàlisi del context) i
la claredat dels objectius establerts.
ii- Anàlisi de l’eficàcia de la implementació: s’analitzarà l’adequació dels processos
desenvolupats per a la consecució dels objectius establerts. És a dir, es valorarà
l’eficàcia del projecte per provocar els canvis esperats, transformant els
elements estructurals en productes i efectes.
iii- Anàlisi de l’eficiència de la implementació: s’analitzarà la idoneïtat en l’ús dels
recursos pressupostats per a l’assoliment dels objectius establerts.
iv- Anàlisi de la participació: s’analitzarà el grau de participació dels col·lectius
implicats en totes les fases del projecte, sobretot de les persones titulars de drets
(dones). Així mateix, es valorarà l’adequació de les pràctiques de col·laboració
dutes a terme per les dues entitats (ACCP i MdM) per a la implementació del
projecte.
9
v- Anàlisi de la incorporació dels enfocaments transversals: s’analitzarà en quina
mesura l’enfocament de drets, l’enfocament intercultural i la perspectiva de
gènere s’han aplicat en totes les fases del cicle del projecte i com aquesta
transversalització ha condicionat els efectes del projecte en les relacions de
gènere i l’exercici dels drets humans de les persones en situació de
vulnerabilitat.
4.1 FONTS D’INFORMACIÓ DISPONIBLES PER A L’AVALUACIÓ I ORIENTACIONS
METODOLÒGIQUES
Se suggereix una utilització ad hoc de diverses tècniques de recollida d´informació per
poder respondre les preguntes proposades:
– Revisió documental: L’equip avaluador disposarà de les fonts de verificació
establertes a la matriu del projecte (llistats de participació, fotografies,
enquestes de satisfacció, difusió a les xarxes socials, publicacions, entrevistes,
articles…a mitjans de comunicació i xarxes socials…) per a dur a terme una
revisió documental.
– Entrevistes i grups focals amb personal tècnic i voluntariat que hagi participat en
el projecte (TR): l’equip avaluador podrà dinamitzar grups focals i entrevistes
amb l’equip tècnic i personal voluntari encarregat de l’execució del projecte per
aprofundir en la implementació del projecte i l’assoliment dels resultats.
– Entrevistes i grups focals amb altres participants del projecte (TD): titulars de
drets, titulars de responsabilitat i titulars d´obligacions. Entitats col·laboradores
del projecte i persones expertes en gènere i/o cinema que han intervingut al
projecte.

5.1 PROCÉS DE L’AVALUACIÓ: CALENDARI, SUPORT LOGÍSTIC I PRESSUPOST

Calendari
Publicació TdR i recerca de 3 ofertes Previsió una vegada
l´ACCD ens doni vist i plau
20 de març – 10
d’abril
Valoració candidatures 10-14 d’abril
Final del procés de selecció i reunió inicial amb l’equip
avaluador
17-21 abril
10
Informe inicial i avaluació 24.4-16.6
Treball de camp darrera setmana abril
primera de maig
Presentació informe final 16 juny
Presentació resultats 5-16 juny
Presentació informe final a l’ACCD 30 juny
Suport logístic
L’ avaluació es durà a terme assegurant la participació dels principals actors implicats
en la intervenció. L’ estructura de l’ avaluació estarà integrada per:
Un Comitè de Gestió integrat per la Unitat de Qualitat, Avaluació i Auditoria Interna i la
Unitat d´EPTS de Catalunya amb les següents competències:
– Dissenyar i aprovar els termes de referència en consulta amb el Comitè de Seguiment
– Valorar les ofertes per a la selecció de l’ equip avaluador.
– Assessorar i supervisar metodològicament el procés avaluador
– Mantenir una interlocució permanent amb l’ equip avaluador i amb el Comitè de
Seguiment.
– Dur a terme el control de qualitat i vetllar pel compliment dels terminis.
– Validar l’ informe preparatori i aprovar els diferents productes de l’ avaluació, prèvia
consulta amb el Comitè de Seguiment.
– Facilitar la difusió dels resultats de l’ avaluació.
Un Comitè de Seguiment de l’ avaluació constituït per representants de:
– La Missió de Metges del Món
– La Unitat del DPEA (EPTS)
– Els tècnics d´EPTS de cadascuna de les entitats implicades (ACPP/MdM)
– Les principals funcions del Comitè de Seguiment són:
– – Traslladar els seus comentaris, suggeriments i necessitats informatives al
Comitè de Gestió.
– Participar en la retroalimentació constant del procés d’ avaluació, rebre els
productes lliurats per l’ equip avaluador, i traslladar a la Unitat de Qualitat els
seus comentaris i suggeriments als mateixos.
11
– Facilitar a l’ equip avaluador els contactes i l’ accés a tota la informació rellevant
per a l’ avaluació.
– Contribuir a la difusió dels resultats de l’ avaluació.
– Facilitar la utilització de les recomanacions de l’ avaluació.
Pressupost
El pressupost previst total per a l’avaluació són 7.420,00 €. Aquesta quantitat inclou els
honoraris de l’equip avaluador, els viatges i desplaçaments i altres costos derivats del
procés d’avaluació. Pel que fa als honoraris de l’equip avaluador, engloben els costos
de l’aprovació de l’informe inicial, l’esborrany de l’informe d’avaluació i l’informe final.

6.1 PREMISSES DE L’ AVALUACIÓ
L’ Informe de l’ Avaluació ha de complir els estàndards de qualitat següents:
1. Idoneïtat de l’anàlisi del context.
2. Oportunitat de l’enfocament metodològic i les tècniques utilitzades.
3. Fiabilitat de les fonts d’informació.
4. Suficiència en l’examen de les preguntes i criteris d’avaluació.
5. Validesa dels resultats i les conclusions i utilitat de les recomanacions.
6. Qualitat de la participació en l’avaluació de les entitats implicades i població
destinatària.
7. Credibilitat, ètica i imparcialitat del procés d’avaluació.
8. Adequació del pla de comunicació de l’avaluació.
9. Independència de l’ equip avaluador
Tots els productes de l’Avaluació es lliuraran al Comitè de Seguiment en format digital
a Word (o altres programes editables). A continuació, es proposa una estructura de
continguts orientativa per a l’ informe final d’ avaluació, no obstant això, l’ índex i l’
esquema definitiu de l’ informe s’ acordarà entre el Comitè de Seguiment i l’ equip
avaluador:
1. Introducció.
1.1. Estructura de l’informe.
12
2. Resum executiu que inclogui: Descripció breu del Programa. Context i
propòsit de l’ avaluació. Resum de les conclusions, recomanacions i lliçons apreses
2. Antecedents, abast i objectius de l’avaluació.
3. Descripció de l’objecte d’avaluació i el seu context.
4. Enfocament metodològic i procés de recopilació i anàlisi de dades.
5. Condicionants i límits de l’avaluació.
6. Anàlisi i interpretació de la informació recopilada (troballes).
7. Conclusions
8. Recomanacions (estratègiques i operatives).
9. Lliçons apreses
Annexos (TdR; Llistat de persones entrevistades; Llistat de documents revisats; Resum
de la visita de camp; Eines de recol·lecció de dades)
L’ Informe Final haurà de ser validat pel Comitè de Seguiment
7.1 PERFIL DE L’EQUIP D’AVALUACIÓ (QUALIFICACIONS I COMPETÈNCIES NECESSÀRIES)
L’ equip avaluador responsable d’ aquesta avaluació haurà d’ estar compost per un
mínim de 2 persones amb capacitat, experiència i qualificació professional
demostrables per dur a terme una avaluació d’ aquesta naturalesa.
Es recomana que la composició de l’ equip sigui equilibrada entre homes i dones.
La persona responsable de la coordinació de l’ equip avaluador haurà d’ acreditar:
– Experiència professional d’ un mínim de tres anys en l’ avaluació de programes i
projectes
L’ equip haurà de tenir:
– Fluïdesa oral i escrita en l’ elaboració de documents d’ avaluació clarificadors i explícits
que ajudin a entendre els diferents processos avaluats i els resultats obtinguts
Les persones que conformin l´equip avaluador en el seu conjunt hauran d’ acreditar:
– Formació especialitzada en avaluació o en recerca social.
– Experiència en almenys 2 avaluacions en projectes d’educació per a la transformació
social o en projectes de cooperació internacional/acció humanitària/ salut sexual i
reproductiva amb activitats d’EPD
– Coneixements dels enfocaments de gènere i interculturalitat i es valorarà coneixement
i/o experiència en projectes relacionats amb violències per raó de gènere.
La persona responsable de l’ equip avaluador actuarà en tot moment com a interlocutora
i representant davant el Comitè de Gestió
13
Serà necessària la inclusió en la proposta tècnica dels temps de dedicació a l’ avaluació
de cadascuna de les persones de l’ equip avaluador, així com el compromís formal de
pertànyer a l’ equip avaluador durant el temps de vigència del contracte. Qualsevol canvi
en la composició de l’ equip avaluador haurà de ser prèviament acordat amb el Comitè
de Gestió.
8.1 PRODUCTES ESPERATS
a. Versió preliminar informe d’avaluació (en versió digital). L’equip avaluador
haurà d’enviar el document el dia
b. Informe de treball de camp (en versió digital). L’equip avaluador haurà
d’enviar el document abans el dia 8 de maig de 2023.
c. Informe d’avaluació final: aquest document inclourà un resum executiu, els
resultats de l’avaluació, conclusions i recomanacions. L’equip avaluador
haurà d’enviar el document el dia 16 de juny.

9.1 PLA DE DIFUSIÓ I RESPONSABILITATS PER COMPARTIR I UTILITZAR ELS RESULTATS
Un cop s’obtinguin els resultats de l’anàlisi de la present avaluació, es preveu un pla de
comunicació per a la difusió dels mateixos.
– Els resultats de l’avaluació es difondran mitjançant les xarxes socials de les dues
entitats (ACPP i MdM) a partir de material gràfic adaptat al format de la xarxa
social en qüestió (infografies i textos curts).
La socialització de l’avaluació permetrà, per una banda, facilitar aprenentatges basats
en evidències a partir de les bones pràctiques descobertes i les recomanacions. En
aquest sentit, s’espera l’enfortiment de capacitats i habilitats de les organitzacions
titulars de responsabilitats. Per altra banda, garantirà la rendició de comptes amb els
col·lectius protagonistes, així com el seu apoderament, principalment, el de les dones
titulars de drets.
A més, un cop completada l’avaluació, les entitats (ACPP i MdM) elaboraran
conjuntament un pla d’acció que reculli les intervencions necessàries per a fer front a
les recomanacions i les conclusions de l’equip avaluador.
14

10.1 PROCÉS DE SELECCIÓ DE L’AVALUADOR/A O EQUIP D’AVALUACIÓ I EXPECTATIVES PER A
LA PROPOSTA D’AVALUACIÓ
La Proposta Tècnica ha d’ incloure:
1. La constitució de l’ equip, el repartiment de responsabilitats entre els seus
membres, els CV proposats i la disponibilitat dels membres.
2. Pla de treball.
3. Proposta metodològica detallada.
4. Experiència en treballs similars.
S ́ haurà de presentar un pressupost corresponent a la proposta, impostos inclosos,
incloent-hi totes les despeses que per la persona consultora i el seu equip representin:
honoraris, assegurança, transport, allotjament, alimentació i altres que considerin i que
s´especificaran a la seva proposta pressupostària.
El presupuesto contemplado es de un máximo de 7.420,00€
Les persones candidates hauran d’enviar la seva Proposta d’Avaluació a les adreces de
correu electrònic: evaluacion@medicosdelmundo.org
Data final de recepció de les propostes: 9 d´abril de 2023 fins a les 23:59h
Els criteris per a la valoració de les propostes presentades seran els següents:
1. Perfil de l’ equip avaluador: màxim 50 punts
2. Qualitat de la proposta tècnica: màxim 50 punts

La Proposta Tècnica ha d' incloure:
1. La constitució de l' equip, el repartiment de responsabilitats entre els seus
membres, els CV proposats i la disponibilitat dels membres.
2. Pla de treball.
3. Proposta metodològica detallada.
4. Experiència en treballs similars.
S ́ haurà de presentar un pressupost corresponent a la proposta, impostos inclosos,
incloent-hi totes les despeses que per la persona consultora i el seu equip representin:
honoraris, assegurança, transport, allotjament, alimentació i altres que considerin i que
s´especificaran a la seva proposta pressupostària.
El presupuesto contemplado es de un máximo de 7.420,00€
Les persones candidates hauran d'enviar la seva Proposta d'Avaluació a les adreces de
correu electrònic: evaluacion@medicosdelmundo.org
Data final de recepció de les propostes: 9 d´abril de 2023 fins a les 23:59

Esta web es colaborativa. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo no se hace responsable de las ofertas publicadas por las ONG socias de la red.